ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: werkdag, d.w.z. uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Daisy Verhees
E-mail : info@miopiccolo.be
BTW : BE0784246483

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 

PRIJZEN & BETALINGEN

Het aanbod bevat een volledige omschrijving van het aangeboden product. Deze bevat steeds de prijs en de eventueel aangeboden korting. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten.
Bij Mio Piccolo heeft u de mogelijkheid om te betalen via Bancontact, iDeal en Klarna achteraf betalen. Ook is het mogelijk om via overschrijving vooraf te betalen.
Niet betaalde bestellingen worden na 4 (vier) dagen automatisch geannuleerd door de verkoper.
Elke klacht betreffende een betaling dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

VERZENDING

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven door de consument en de betaling aan de verkoper werd vereffend door de consument. Wij doen ons best om uw bestelling te verzenden binnen 1-2 werkdagen.
Voor gepersonaliseerde producten of producten die op bestelling gemaakt worden, geldt een periode van 3-5 werkdagen voordat we de bestelling verzenden.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (gemaakte verzendkosten en transactiekosten). Het geeft de consument geenszins het recht de aankoop te annuleren. 
Wanneer de consument zijn pakje niet tijdig gaat ophalen in een ophaalpunt wordt dit automatisch terug gestuurd naar Mio Piccolo.
Mio Piccolo kan dit opnieuw verzenden maar dan dient de consument wel zelf de verzendkosten te betalen (ook al is dit een bestelling van boven de 50euro). Een gratis verzending wordt slechts 1 keer aangeboden. 
Behoudens anders omschreven omvatten de prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de consument. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST of PostNL is Mio Piccolo niet aansprakelijk.
De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 
Mio Piccolo kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te versturen.
De consument kan kiezen tussen 2 leveranciers, zijnde : PostNL & Bpost (afhankelijk van het land waaruit besteld wordt).

 

BEDENKTIJD & RETOURNEREN

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit is niet geldig voor sales items, gepersonaliseerde items en bestellingen die op aanvraag van de consument worden gemaakt. In deze gevallen kan de consument dus geen gebruik maken van het herroepingsrecht.
De consument neemt kennis met de huisregels en gaat akkoord vanaf het moment dat hij/zij een bestelling plaatst. In de algemene voorwaarden en bij retourneren staat dit duidelijk vermeld.
Indien de consument toch retourneert, kan hij/zij de items nadien opnieuw toegestuurd krijgen, mits oplegging van een verzendingskost. 
Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen onder de retourvoorwaarden (te vinden onder retourneren) op eigen risico en eigen kosten terugsturen via de retourprocedure vermeld in het retourformulier.
Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen. 
De retourzending wordt door Mio Piccolo gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met de consument verrekend. De consument kan binnen 14 werkdagen een terugbetaling op zijn/haar rekening verwachten. Items die te laat werden teruggestuurd, na 14 kalenderdagen, hebben geen recht op terugbetaling. 
Afgeprijsde en gepersonaliseerde Items komen niet in aanmerking voor retour. Mio Piccolo zal, indien de consument toch retourneert, niet overgaan tot een terugbetaling.

 

GARANTIE

De waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 7 (zeven) dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument. 
Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.     

 

OVERMACHT

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen,  werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Mio Piccolo, hetzij de leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. 

 

KLACHTEN

De verkoper doet er alles aan om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.
Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van het beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
Mio Piccolo stelt ook alles in het werk om de producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de goederen.
Mio Piccolo stelt alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van de gekochte producten.
Indien de consument twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan hij/zij altijd contact opnemen met de verkoper voor meer info.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
Informatie over alternatieve geschilbeslechting is te vinden via http://ec.europa.eu/odc doch Mio Piccolo behoudt zich het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. 

 

Disclaimer

Het auteursrecht op deze website en de webshop berust bij Mio Piccolo en bij derde personen. Van verschillende leveranciers heeft de verkoper de toestemming gekregen om tekst en beeldmateriaal te gebruiken.
Mio Piccolo maakt voor de meeste producten gebruik van eigen gemaakte foto’s. Vermenigvuldiging van teksten of afbeeldingen voor commerciële doeleinden in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Mio Piccolo.
Bij aankoop van een product gaat de koper ermee akkoord dat de verkoper foto's mag maken van het gepersonaliseerde product en dit mag delen op de social media accounts & webshop. Copyright van alle foto`s die niet via de leveranciers zijn verkregen: Mio Piccolo
Bij het overgaan tot een aankoop stemt de consument in met de algemene voorwaarden van Mio Piccolo.